Dubliński Plan Działań dla Różnorodności

Dublin
Weronika Zalewska

Krajowe i międzynarodowe wytyczne wskazują, że skuteczna ochrona różnorodności biologicznej wymaga działań działań na poziomie lokalnym. Krajowe ramy polityczne dla różnorodności biologicznej w Irlandii to Krajowy Plan Działań na Rzecz Różnorodności Biologicznej (NBAP), który określa cele, zadania i działania na rzecz różnorodności biologicznej, które mają być podjęte przez rząd, podmioty cywilne i prywatne.

Odnosząc się do krajowych wytycznych, Dublin stworzył miejski plan działania na rzecz bioróżnorodności, którego celem jest ograniczenie koszenia i stosowania herbicydów w parkach, na poboczach dróg i innych terenach zielonych. Początkowo plan rozpościerał się na lata 2015-2020, ale teraz wchodzi w kolejną fazę zaplanowaną do roku 2025. Rada Miasta Dublin jest organem wiodącym w zakresie wdrażania planu, jednakże istnieją inne agencje wiodące, które zostały określone dla poszczególnych działań, jak również liczne agencje wspierające i organizacje, które będą partnerami w realizacji poszczególnych działań.

Plan, realizowany w praktyce, wspiera różnorodne, rodzime gatunki roślin zamiast utrzymywać monokulturowe, pełne chemii trawniki. Plan wspiera także populacje rodzimych owadów, ptaków i pszczół. Dzięki tej inicjatywie, której przewodzi Rada Miasta Dublina, 80% terenów zielonych w mieście jest teraz “przyjaznych dla zapylaczy.

Jako przykład stosunkowo prostych do wdrożenia działań projektowych, od 2015 roku Rada Miasta Dublina (DCC) pozwala rodzimym dzikim kwiatom, uważanym kiedyś za chwasty, kwitnąć i wysiewać się na parkowych łąkach, otwartych przestrzeniach, przydrożnych rowach, a nawet na cmentarzach. Często nie chodzi więc o skomplikowane technologie, ale po prostu umożliwienie “dzikości”. Raczej niż technologia, jest to sposób myślenia – choć dlaczego nie nazywać takich rozwiązań technologicznymi, skoro są tak urodzajne w efekty. Dodatkowo działania na rzecz dzikości – np. niekoszenie prawników – realnie zmniejszają miejskie wydatki budżetowe, które mogą być przeznaczone na o wiele bardziej wartościowe działania pielęgnacji bioróżnorodności.

To także działanie w którym zmienia się pojęcie estetyki zieleni. Zamiast wycinać koniczynę i mniszek lekarski, pozostawia się je, aby stworzyć siedlisko i pożywienie dla owadów, pszczół i innych zapylaczy. “Jedna trzecia rodzimych gatunków pszczół jest zagrożona wyginięciem w Irlandii, co uwypukliło konieczność zmiany praktyk” – powiedziała DW oficer ds. bioróżnorodności w DCC, Lorraine Bull. Ochrona różnorodności biologicznej w Dublinie jest w dużej mierze wynikiem dobrowolnych wysiłków wielu osób podejmowanych przez wiele lat oraz pracy wykonanej w naszych szkołach i na uniwersytetach. Dla projektu istotne jest żeby wspólnie pracować w sposób skoordynowany. Plan pomaga koordynować ten ważny proces- jest to klarowna struktura, źródło informacji, punkt zaczepny, który zaprzęga do działania różnorodne strony miejskie, często przez działania na małą skalę. Podzielenie planu na analizę różnorodnych przestrzeni miejskich – siedliska przybrzeżne, rzeki i kanały, parki publiczne czy cmentarze powoduje budowę szerszego zrozumienia dla pojęcia zieleni i potencjalnych przestrzeni miejskiego “dziczenia”. W planie wyszczególnione są także gatunki roślin i zwierząt zagrożone na terenie Dublina, a wobec nich zastosowana jest dodatkowa strategia wsparcia (ta sama uważność tyczy się gatunków inwazyjnych, by zapobiec ich rozprzestrzenianiu).

Plan Działań na rzecz Bioróżnorodności Miasta Dublin jest wykorzystywany przez Radę Miasta Dublin m.in. do: mierzenia postępów w działaniach na rzecz różnorodności biologicznej w czasie, w celu uzyskania finansowania z zewnętrznych źródeł (finansowanie dla władz lokalnych), wspierania wniosków innych podmiotów o finansowanie i dotacje, np. na badania naukowe, kierowania polityką i zarządzania Biosferą UNESCO Zatoki Dublińskiej dla obszarów w obrębie DCC, ustalenia priorytetów finansowania DCC w zakresie różnorodności biologicznej, komunikowanie się z deweloperami i An Bord Pleanála na temat bioróżnorodności i zapewnienie najlepszych praktyk w tym zakresie oraz podniesienie świadomości na temat różnorodności biologicznej w ogóle.

Przybrzeżne siedliska na North Bull Island, fot. Brendan Norris, źródło: dublincity.ie

Źródło:

Plan 2015-2020: https://www.dublincity.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-08/DublinCityBiodiversityActionPlan2015-2020.pdf

Plan 2021-2015 (szkic): https://consultation.dublincity.ie/parks/draft-dublin-city-biodiversity-action-plan/supporting_documents/DCCDraftBiodiversityActionPlan_20212025_issued19.05.21.pdf

Dublin City Biodiversity Action Plan 2015-2020, Dublin City, źródło: https://www.dublincity.ie/residential/parks/strategies-and-policies/biodiversity-action-plan-2015-2020

Draft Dublin City Biodiversity Action Plan 2021-2025, Dublin City, źródło: https://consultation.dublincity.ie/parks/draft-dublin-city-biodiversity-action-plan/supporting_documents/DCCDraftBiodiversityActionPlan_20212025_issued19.05.21.pdf

Copyright © Fundacja Puszka